Organizacja pracy w szkole

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organizacja pracy w szkole

2018-04-23

W roku szkolnym 20018/2019 w Liceum Ogólnokształcącym nr III będą działać następujące zespoły zadaniowe:

 

 1. zespół ds. analizy jakości pracy szkoły,

 

 1. zespół promujący szkołę,

 

 1. Komisja Statutowa

 

 1. zespół ds. edukacji kulturalnej,

 

 1. zespół wychowawczo-profilaktyczny

 

 1. zespół ds. dokształcania i dofinansowania nauczycieli,

 

 1. zespół ds. pomocy stypendialnej i materialnej dla uczniów,

 

 1. komisja ds. przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,

 

 1. komisja socjalna,

 

 1. Samokształceniowe Zespoły Przedmiotowe- humanistyczny, społeczny, językowy, matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny, informatyczno-menadżerski, sportowo-obronny.

 

 

 

Zespół ds. analizy jakości pracy szkoły :

 

 1. Anetta Barańska - przewodnicząca

 

 1. Anna Kwapisz-Orłowska,

 

 1. Agnieszka Pocheć-Paluch

 

 1. Ewa Dorecka ( WDN)

 

Do celów i zadań zespołu należy dbanie o prowadzenie bieżącej analizy jakości pracy
w szkole poprzez Wewnątrzszkolny System Zapewnienia Jakości - jest to zespół zorganizowanych, powiązanych ze sobą i spójnych działań podejmowanych przez Dyrekcję, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły, a w szczególności działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Na Wewnątrzszkolny System Zapewnienia Jakości LO nr III im. Władysława Broniewskiego składają się:

 

 

 

 1. dokumenty:

 

 • Program Rozwoju Szkoły

 

 • plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

 

 • Statut Szkoły z załącznikami: Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczo-profilaktyczny

 

 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

 • informacje o pracy nauczycieli gromadzone przez Dyrekcję w celu dokonywania oceny ich pracy

 

 

 

 1. działania:

 

 • dyrekcji wspomagające nauczycieli i inspirujące do podejmowania innowacji pedagogicznych,

 

 • centrum multibibliotecznego (program MOL),

 

 • zespołów zadaniowych funkcjonujących w szkole

 

 • pracowników administracji szkoły

 

 • polegające na doskonaleniu bazy szkoły.

 

 

 

Zespół promujący szkołę :

 

 1. dyrektor Robert Warda- przewodniczący
 2. Ewa Wyjadłowska- rzecznik prasowy
 3. Marta Dytkowska-rzecznik prasowy szkoły

 

       przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

 

 1. Jolanta Sienniak-Romańska,
 2. Anna Kwapisz-Orłowska
 3. Anna Nowak-Musiał –radio Bronek- Fm i telewizja Bronek-TV
 4. Dariusz Grochulski- szkolna strona internetowa
 5. opiekun Samorządu Uczniowskiego- Ewelina Gablewska  
 6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego ( wybierany co rok)

 

 

 

Zadania zespołu to:

 

 • promocja szkoły w środowisku lokalnym,

 

 • systematyczne gromadzenie materiałów informacyjnych o szkole,

 

 • aktualizowanie strony internetowej szkoły,

 

 • współpracę z prasą i telewizją lokalną.

 

 • organizacja „Dni Otwartych” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ich rodziców,

 

 • opracowywanie raportu z realizacji wytyczonych zadań w danym roku szkolnym

 

 

 

Rzecznik prasowy

 

 Podstawą dobrych efektów pracy szkoły są właściwie zaplanowane działania (wizja szkoły) z jasno określonym celem ( misja, jaką ma spełniać szkoła), sprawną organizacją pracy całego zespołu oraz planowe, okresowe diagnozowanie realizacji planów i ocena efektów połączona w razie potrzeby z korektą zaplanowanych działań.

 

            Do obowiązków rzecznika należy przygotowywanie tekstów i  informacji prasowych, organizowanie i utrzymywanie kontaktów z mediami w czasie ważnych wydarzeń i uroczystości szkolnych, czasem opracowywanie programów tych wydarzeń, jak np. Dni Otwarte, organizacja zadań zespołu do promocji szkoły.

 

 

 

Komisja Statutowa:

 

 1. Anna Kwapisz- Orłowska - przewodnicząca

 

 1. Dorota Kamińska

 

 1. Marzena Kusal

 

 1. Agnieszka Pocheć-Paluch

 

 1. Jolanta Sienniak-Romańska

 

 1. Anna Budzeń

 

 

 

Zadania zespołu to:

 

 • kontrolowanie zgodności Statutu Szkoły z aktualnym prawem oświatowym,

 

 • w miarę potrzeb wprowadzania aneksów do Statutu i przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej

 

 

 

Zespół wychowawczo-profilaktyczny :

 

 1. Anna Kwapisz-Orłowska -koordynator,

 

 1. Jolanta Sienniak-Romańska

 

 1. Justyna Górska

 

 1. przedstawiciele wychowawców klas z poszczególnych pionów:

 

 • I- Alicja Samot

 

 • II –Krystyna Kozieł

 

 • III– Barbara Cecot

 

 

 

Zadania zespołu to:

 

 • stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym

 

 • opracowanie, wdrożenie, kontrola przestrzegania i stała ewaluacja Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły

 

 

 

 

 

Zespół ds. dokształcania i dofinansowania nauczycieli :

 

 1. Robert Warda- przewodniczący

 

 1. Dorota Kamińska

 

 1. Barbara Cecot

 

 1. Agnieszka Pocheć-Paluch

 

 1. Małgorzata Mularska

 

 

 

Zadania zespołu to:

 

 • opracowanie regulaminu rozdziału środków przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia nauczycieli,

 

 • opiniowanie podań nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie,

 

 • sprawiedliwy rozdział pieniędzy na studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i dokształcające

 

              

 

Szkolna komisja do spraw pomocy materialnej dla ucznia :

 

 1. Anna Kwapisz-Orłowska- przewodnicząca

 

 1. Monika Majchrzyk

 

 1. Agnieszka Pocheć-Paluch

 

 1. Jolanta Sienniak-Romańska

 

 1. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego - (wybierany co rok)

 

 

 

Zadania zespołu to:

 

 • przydzielanie stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe i sportowe,

 

 • rozpatrywanie wniosków o stypendia socjalne

 

 

 

 

 

Komisja do spraw przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli:

 

 • Jacek Jankowski- przewodniczący

 

 • Barbara Cecot

 

 • Katarzyna Chajska

 

 • Małgorzata Mularska

 

 

 

                 Zadnia komisji to:

 

 • Przyznawanie zapomóg zgodnie z regulaminem zawartym w Uchwale
  Nr XVIII/129/08 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 maja 2008 r.

 

 

 

Komisja socjalna:

 

 • Dorota Kamińska

 

 • Beata Bocheńska

 

 • Agnieszka Pocheć-Paluch

 

 • Barbara Cecot

 

 • Renata Graczak

 

 

 

Zadania komisji:

 

 • rozdysponowywanie środków z funduszu socjalnego zgodnie ze szkolnym regulaminem tego funduszu

 

 • dokonywanie propozycji nowelizacji regulaminu w miarę potrzeb i prezentowanie go Radzie Pedagogicznej

 

 

 

Szkolna komisja Inwentaryzacyjna:

 

 • Beata Bocheńska- przewodniczący

 

 • Currie- z-ca przewodniczącego

 

 • Justyna Górska

 

 • Barbara Cecot

 

 • Chajska

 

 

 

Samokształceniowe Zespoły Przedmiotowe:

 

 

 

 1. Zespół humanistyczny:

 

 • Ewa Wyjadłowska (j. polski)- przewodnicząca

 

 • Ewa Dobrowolska ( j. polski)

 

 • Krystyna Kozieł ( j. polski)

 

 • Lucyna Książek (j. polski, WOK )

 

 • Artur Tofil (filozofia)

 

 

 

 1. Zespół społeczny:

 

 • Anna Budzeń (historia, historia i społeczeństwo)- przew.

 

 • Artur Tofil ( historia i społeczeństwo, WOS)

 

 • Szymon Pająk ( wos, geografia, historia i społeczeństwo, WOS)

 

 • Marzena Kusal (WOS, historia, historia i społeczeństwo)

 

 • Monika Majchrzak (historia i społeczeństwo)

 

 

 

 • Zespół językowy:

 

 

 

 • Alicja Samot (j. francuski) – przewodnicząca

 

 • Marta Dytkowska (j. angielski)

 

 • Anetta Barańska (j. angielski)

 

 • Agnieszka Pocheć-Paluch (j. angielski)

 

 • Anna Nowak-Musiał (j. angielski)

 

 • Małgorzata Currie (j. angielski)

 

 • Ewelina Gablewska (j. rosyjski)

 

 • Ewa Dorecka (j. niemiecki)

 

 

 

 1. Zespół matematyczno-fizyczny

 

 • Justyna Górska (matematyka) – przewodnicząca

 

 • Robert Warda ( matematyka)

 

 • Małgorzata Mularska (matematyka)

 

 • Jacek Jankowski (fizyka)

 

 

 

 1. Zespół biologiczno-chemiczny

 

 • Jolanta Sienniak- Romańska (biologia) -przewodnicząca

 

 • Barbara Cecot (chemia)

 

 • Dorota Kamińska (chemia)

 

 • Urszula Sokół (biologia)

 

 

 

 

 

 1. Zespół informatyczno-menedżerski

 

 • Dariusz Grochulski ( informatyka)- przewodniczący

 

 • Artur Tofil ( PP, ekonomia w praktyce)

 

 

 

 • Zespół sportowo-obronny

 

 • Beata Bocheńska (wychowanie fizyczne) – przew.

 

 • Paweł Kochański (wychowanie fizyczne)

 

 • Małgorzata Turek (wychowanie fizyczne)

 

 • Dariusz Grochulski (edukacja dla bezpieczeństwa)

 

 • Artur Tofil (edukacja dla bezpieczeństwa)

 

 

 

 

 

Do zadań zespołów samokształceniowych należy:

 

 • organizowanie zebrań w celu wymiany doświadczeń,

 

 • samokształcenie,

 

 • wspólna organizacja konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych,

 

 • współpraca w realizacji zadań przedmiotowych, zwłaszcza związanych
  z maturą czy olimpiadą przedmiotową na poziomie eliminacji szkolnych,

 

 • inne zadania ustalane przez zespoły.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:LO Nr 3
Data utworzenia:2018-03-25
Data publikacji:2018-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:325