Organizacja pracy w szkole

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organizacja pracy w szkole

2018-04-23

W roku szkolnym 20017/2018 w Liceum Ogólnokształcącym nr III będą działać następujące zespoły zadaniowe:

 1. zespół ds. analizy jakości pracy szkoły,
 2. zespół promujący szkołę,
 3. Komisja Statutowa
 4. zespół ds. edukacji kulturalnej,
 5. zespół wychowawczo-profilaktyczny
 6. zespół ds. dokształcania i dofinansowania nauczycieli,
 7. zespół ds. pomocy stypendialnej i materialnej dla uczniów,
 8. komisja ds. przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
 9. komisja socjalna,
 10. Samokształceniowe Zespoły Przedmiotowe- humanistyczny, społeczny, językowy, matematyczno-fizyczny,  biologiczno-chemiczny, informatyczno-menadżerski, sportowo-obronny.

 

Zespół ds. analizy jakości pracy szkoły :

 1. Anetta Barańska - przewodnicząca
 2.  Anna Kwapisz-Orłowska,
 3. Agnieszka Pocheć-Paluch
 4.  Ewa Dorecka ( WDN)

Do celów i zadań zespołu należy dbanie o prowadzenie bieżącej analizy jakości pracy 
w szkole poprzez Wewnątrzszkolny System Zapewnienia Jakości - jest to zespół zorganizowanych, powiązanych ze sobą i spójnych działań podejmowanych przez Dyrekcję, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły, a w szczególności działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Na Wewnątrzszkolny System Zapewnienia Jakości LO nr III im. Władysława Broniewskiego składają się:

 

 1. dokumenty:
 • Program Rozwoju Szkoły
 • plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli
 • Statut Szkoły z załącznikami: Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczo-profilaktyczny
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania
 • informacje o pracy nauczycieli gromadzone przez Dyrekcję w celu dokonywania oceny ich pracy

 

 1. działania:
 • dyrekcji wspomagające nauczycieli i inspirujące do podejmowania innowacji pedagogicznych,
 • centrum multibibliotecznego (program MOL),
 • zespołów zadaniowych funkcjonujących w szkole
 • pracowników administracji szkoły
 • polegające na doskonaleniu bazy szkoły.

 

Zespół promujący szkołę :

 1. dyrektor Robert Warda- przewodniczący
 2. wicedyrektor Ewa Dobrowolska
 3. Bożena Jagiełło-rzecznik prasowy szkoły
 4. Ewa Wyjadłowska- rzecznik prasowy

       przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

 1. Jolanta Sienniak-Romańska,
 2. Anna Kwapisz-Orłowska
 3. Marta Dytkowska –radio Bronek- Fm i telewizja Bronek-TV
 4. Dariusz Grochulski- szkolna strona internetowa
 5. opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mgr Ewelina Gablewska  i mgr Anna Nowak-Musiał
 6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego ( wybierany co rok)

 

Zadania zespołu to:

 • promocja szkoły w środowisku lokalnym,
 • systematyczne gromadzenie materiałów informacyjnych o szkole,
 • aktualizowanie strony internetowej szkoły,
 • współpracę z prasą i telewizją lokalną.
 • organizacja „Dni Otwartych” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ich rodziców,
 • opracowywanie raportu z realizacji wytyczonych zadań w danym roku szkolnym

 

Rzecznik prasowy

 Podstawą dobrych efektów pracy szkoły są właściwie zaplanowane działania (wizja szkoły) z jasno określonym celem ( misja, jaką ma spełniać szkoła), sprawną organizacją pracy całego zespołu oraz planowe, okresowe diagnozowanie realizacji planów i ocena efektów połączona w razie potrzeby z korektą zaplanowanych działań.

            Do obowiązków rzecznika należy przygotowywanie tekstów i  informacji prasowych, organizowanie i utrzymywanie kontaktów z mediami w czasie ważnych wydarzeń i uroczystości szkolnych, czasem opracowywanie programów tych wydarzeń, jak np. Dni Otwarte, organizacja zadań zespołu do promocji szkoły.

 

Komisja Statutowa:

 1. Anna Kwapisz- Orłowska - przewodnicząca
 2. Dorota Kamińska
 3. Marzena Kusal
 4. Agnieszka Pocheć-Paluch
 5. Jolanta Sienniak-Romańska
 6. Szymon Pająk
 7. Anna Budzeń

 

Zadania zespołu to:

 • kontrolowanie zgodności Statutu Szkoły z aktualnym prawem oświatowym,
 • w miarę potrzeb wprowadzania aneksów do Statutu i przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej

 

Zespół ds. edukacji kulturalnej :

 1. Krystyna Kozieł - przewodnicząca
 2. Alicja Samot
 3. Ewa Dorecka

 

Zadania zespołu to:

 • upowszechnianie kultury i wiedzy o regionie,
 • organizowanie uczniom możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze                  ( warsztaty, prelekcje, wyjścia do kina, teatru, BWA, spotkania autorskie),
 • stymulowanie twórczości własnej młodzieży oraz działań typu-inne występy artystyczne, wieczorki poetyckie

 

Zespół wychowawczo-profilaktyczny :

 1. Anna Kwapisz-Orłowska -koordynator,
 2. Jolanta Sienniak-Romańska
 3. Justyna Górska
 4. przedstawiciele wychowawców klas z poszczególnych pionów:
 • kl. I- Paweł Barański
 • kl. II –Barbara Cecot
 • kl. III– Alicja Samot

 

Zadania zespołu to:

 • stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i  zdrowotnym
 • opracowanie, wdrożenie, kontrola przestrzegania i stała ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły

 

 

Zespół ds. dokształcania i dofinansowania nauczycieli :

 1. Robert Warda- przewodniczący
 2. Dorota Kamińska
 3. Barbara Cecot
 4. Agnieszka Pocheć-Paluch
 5. Małgorzata Mularska

 

Zadania zespołu to:

 • opracowanie regulaminu rozdziału środków przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia nauczycieli,
 • opiniowanie podań nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie,
 • sprawiedliwy rozdział pieniędzy na studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i    dokształcające

              

Szkolna komisja do spraw pomocy materialnej dla ucznia :

 1. Ewa Dobrowolska - przewodnicząca
 2. Anna Kwapisz-Orłowska
 3. Monika Majchrzyk
 4. Agnieszka Pocheć-Paluch
 5. Jolanta Sienniak-Romańska
 6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego - (wybierany co rok)

 

Zadania zespołu to:

 • przydzielanie stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe i sportowe,
 • rozpatrywanie wniosków o stypendia socjalne

 

 

Komisja do spraw przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli:

 • Jacek Jankowski- przewodniczący
 • Barbara Cecot
 • Katarzyna Chajska
 • Paweł Barański

 

                 Zadnia komisji to:

 • Przyznawanie zapomóg zgodnie z regulaminem zawartym w Uchwale 
  Nr XVIII/129/08 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 maja 2008 r.

 

Komisja socjalna:

 • Dorota Kamińska
 • Beata Bocheńska
 • Agnieszka Pocheć-Paluch
 • Barbara Cecot
 • Renata Graczak

 

Zadania komisji:

 • rozdysponowywanie środków z funduszu socjalnego zgodnie ze  szkolnym regulaminem tego funduszu
 • dokonywanie propozycji nowelizacji regulaminu w miarę potrzeb i prezentowanie go Radzie Pedagogicznej

 

Szkolna komisja Inwentaryzacyjna:

 • Paweł Barański- przewodniczący
 • M. Currie- z-ca przewodniczącego
 • Justyna Górska
 • Barbara Cecot
 • K.Chajska

 

Samokształceniowe Zespoły Przedmiotowe:

 

 1.       Zespół humanistyczny:
 • Ewa Wyjadłowska (j. polski)- przewodnicząca
 • Ewa Dobrowolska ( j. polski)
 • Bożena Jagiełło- (j. polski)
 • Krystyna Kozieł ( j. polski)
 • Lucyna Książek (j. polski,  WOK )
 • Artur Tofil (filozofia)

 

 1.       Zespół społeczny:
 • Anna Budzeń (historia, historia i społeczeństwo)- przew.
 • Artur Tofil ( historia i społeczeństwo, WOS)
 • Szymon Pająk ( wos, geografia, historia i społeczeństwo, WOS)
 • Marzena Kusal (WOS, historia, historia i społeczeństwo)
 • Monika Majchrzak (historia i społeczeństwo)

 

                                           III.      Zespół językowy:

 

 • Alicja Samot (j. francuski) – przewodnicząca
 • Marta Dytkowska (j. angielski)
 • Anetta Barańska (j. angielski)
 • Agnieszka Pocheć-Paluch (j. angielski)
 • Anna Nowak-Musiał (j. angielski)
 • Małgorzata Currie (j. angielski)
 • Ewelina Gablewska (j. rosyjski)
 • Ewa Dorecka (j. niemiecki)
 • Paweł Barański (j. niemiecki)

 

 1.       Zespół matematyczno-fizyczny
 • Justyna Górska  (matematyka) – przewodnicząca
 • Robert Warda ( matematyka)
 • Stanisław Piotrowski- (matematyka)
 • Małgorzata Mularska   (matematyka)
 • Jacek Jankowski (fizyka)

 

 1.       Zespół biologiczno-chemiczny
 • Jolanta Sienniak- Romańska (biologia)  -przewodnicząca
 • Barbara Cecot (chemia)
 • Dorota Kamińska (chemia)
 • Urszula Sokół (biologia)
 • Teresa Karbowniczek (biologia)

 

 

 1.       Zespół informatyczno-menedżerski
 •  Dariusz Grochulski ( informatyka)-  przewodniczący
 • Artur Tofil ( PP, ekonomia w praktyce)

 

                                        VII.      Zespół sportowo-obronny

 • Beata Bocheńska (wychowanie fizyczne) – przew.
 • Paweł Kochański (wychowanie fizyczne)
 • Małgorzata Turek (wychowanie fizyczne)
 • Dariusz Grochulski (edukacja dla bezpieczeństwa)
 • Artur Tofil (edukacja dla bezpieczeństwa)

 

 

Do zadań zespołów samokształceniowych należy:

1)      organizowanie zebrań w celu wymiany doświadczeń,

2)      samokształcenie,

3)      wspólna organizacja konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych,

4)      współpraca w realizacji zadań przedmiotowych, zwłaszcza związanych 
z maturą czy olimpiadą przedmiotową na poziomie eliminacji szkolnych,

5)      inne zadania ustalane przez zespoły.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:LO Nr 3
Data utworzenia:2018-03-25
Data publikacji:2018-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:192